Svjesni da primjena ICT-tehnologija može unaprijediti kvalitet naučno-obrazovnog procesa ali i telekomunikacijskih usluga, Univerzitet u Sarajevu i „BH Telecom d.d.“ Sarajevo zaključili su Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji. Memorandum su tokom juna 2016. godine potpisali prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, gospodin Mirsad Zaimović, generalni direktor „BH Telecoma d.d.“ Sarajevo, i dekani 25 fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

Memorandumom se predviđa ostvarivanje poslovno-tehničke saradnje u sljedećem: isporuka standardnih komunikacijskih usluga koje „BH Telecom“ ima u svom portfoliju, masovna testiranja i prilagođivanja sistema, zajednički razvoj usluga za potrebe Univerziteta, zajednički razvoj usluga za treća lica i istraživanja, te drugi projekti bazirani na obostranom interesu.

Na konferenciji za medije, održanoj u četvrtak 21. jula 2016. godine, Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji potpisan između Univerziteta u Sarajevu i „BH Telecoma d.d.“ Sarajevo kao i planirane zajedničke aktivnosti predstavili su: prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, dr. Tarik Čaršimamović, izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa, „BH Telecom d.d.“ Sarajevo, i prof. dr. Saša Mrdović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC).

Prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, podsjetio je da je prvi EU projekt koji je Univerzitet u Sarajevu osmislio i na međunarodnom planu koordinirao odmah nakon rata – a samo materijalne štete koje je Univerzitet pretrpio tokom perioda opsade i granatiranja grada procijenjene su tada na 300 miliona dolara – bio Razvoj informacionih tehnologija. U dejtonskoj Bosni i Hercegovini među prvim registriranim ustanovama koje su prelazile novouspostavljene entitetske granice bili su COBISS centar BiH i BIHARNET centar BiH, osnovani od svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta izgradnje bibliotečko-informacionog sistema i uspostave akademske istraživačke mreže, kao za to neophodne autostrade, Univerzitet u Sarajevu je od partnera iz Slovenije pribavio tadašnjem PTT-u uređaj kojim se 2 kilobita raspakivaju na manje pakete koji su bili mjera tadašnjeg opsega u komunikaciji putem interneta.

„Dvadeset godina kasnije Univerzitet u Sarajevu i ‘BH Telecom’ potpisuju sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji koji nadilazi odnose klijenta i pružaoca usluga i klica je drugačijeg modela veze Univerziteta i privrede, modela zajedničkih ulaganja u budući razvoj“, naglasio je rektor Avdispahić te dodao da su se aktivnosti na potpisivanju ovog sporazuma vremenski podudarile i sa održavanjem druge zajedničke naučne konferencije „Međuvladine inicijative za Zapadni Balkan u okviru Berlinskog procesa“. U zajedničkoj deklaraciji sa ovog skupa, čiji su organizatori bili Austrijska akademija nauka i Njemačka nacionalna akademija nauka – Leopoldina, ponovljena je preporuka za umrežavanje napora univerziteta, industrije, vlasti i civilnog društva kojim će se poduprijeti poduzetništvo zasnovano na znanju, a iz toga proizaći inovacije u privredi i društvu. Kao ključni okvirni uvjet u „Deklaraciji“ sa „Međuvladine inicijative za Zapadni Balkan“ istaknuta je adekvatna naučna infrastruktura, uključujući pristup časopisima, bazama podataka i laboratorijskoj opremi. „Vrijedi istaći da je Univerzitet u Sarajevu, preuzimajući na sebe odgovornost drugih segmenata društva, upravo izdvojio vlastita sredstva za pristup na Web of Science, Scopus, SciVal i EBSCO. Pristup će biti aktiviran 1. septembra 2016. godine“, istakao je rektor Avdispahić.

Dr. Tarik Čaršimamović, izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa, „BH Telecom d.d.“ Sarajevo, naglasio je da „BH Telecom“ ovim memorandumom obrazovnoj zajednici olakšava pristup savremenim komunikacijskim rješenjima.

„Poseban značaj uspostavljanja ovakve saradnje između Univerziteta i ‘BH Telecoma’ je što će rezultati saradnje biti korišteni u naučnoistraživačke i obrazovne svrhe na čijim temeljima počiva razvoj svakog društva. Koristeći sinergiju snaga Univerziteta i ‘BH Telecoma’, provođenje odredbi ovog memoranduma će rezultirati novim uslugama personaliziranim za potrebe članica Univerziteta u njihovom naučnoistraživačkom i obrazovnom radu, zajedničkim razvojem novih usluga i tehnoloških rješenja u oblasti ICT-tehnologija, testiranjem usluga u specifičnim uvjetima i obezbjeđenjem ICT-resursa na bazi optičkih komunikacija te IP/IMS i cloud platformi za dugoročnije komunikacijske potrebe Univerziteta te partnerskim učešćem u međunarodnim razvojnim projektima, a što će doprinijeti poboljšanju uvjeta obrazovnog procesa i posredno stvaranju kvalitetnijeg kadra“, naveo je gospodin Čaršimamović.

Kako je istakao prof. dr. Saša Mrdović, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), ovaj memorandum bi trebao otvoriti novo poglavlje saradnje između državnih firmi i državnih univerziteta.

„Nadamo se da je ovo samo početak i da će uslijediti i drugi slični memorandumi sa drugim državnim firmama. Sa tehničke strane, ovaj memorandum Univerzitetu olakšava stvaranje tehničkih uvjeta za uspostavu prave akademske mreže Univerziteta. Dobra komunikaciona infrastruktura je osnova od koje sve kreće. Na takvoj akademskoj mreži moguće je pružati usluge njenim korisnicima, studentima i uposlenicima Univerziteta, koje će podržati njihov proces studiranja i istraživačkog rada. Pored podrške u izgradnji infrastrukture, ‘BH Telecom’ može, sa svojim iskustvom i kadrovima, pomoći i razvoju novih usluga. Sa druge strane, Univerzitet je ogroman, neiskorišten potencijal mladih ljudi željnih znanja i dokazivanja. Memorandum će omogućiti usmjeravanje ovog potencijala u projekte od interese za širu društvenu zajednicu. Studenti i istraživači sa Univerziteta dobijaju priliku da rade na rješavanju stvarnih problema iz prakse, što je nezamjenjivo iskustvo. ‘BH Telecom’ dobija pristup teoretskom znanju nastavnog kadra. Ova simbioza može polučiti odlične rezultate“, naveo je profesor Mrdović te dodao da već postoje planovi konkretnih projekata saradnje: „Neki projekti su povezani sa testiranjem novih usluga od studenata koji su jedni od najvećih konzumenata savremenih usluga koje pruža ‘BH Telecom’. Drugi projekti su u vezi sa zajedničkim radom na analizi potreba TK-tržišta, definiranjem usluga koje pokrivaju ove potrebe, dizajnom aplikacija koje pružaju ove usluge te konkretnom realizacijom programa od kojih se sastoje ovakve aplikacije.“

Podijeli