Eksterna matura

Eksterna matura kao jedan od modula EMIS sistema predstavlja temeljnu informatičku osnovu za uspostavljanje sistema provođenja eksterne mature svih učenika završnog razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo. Eksterna matura je implementirana na osnovu definisanih rješenja koje kreira Kantonalna komisija za informatičku podršku, a odobrava i provodi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji sa Univerzitetskim tele-informatičkim centrom UTIC.

Kroz sistem se omogućuje upravljanje svim fazama provođenja eksterne mature uključujući preuzimanje i ažuriranje matičnih podataka škola, nastavnika i učenika, ažuriranje propisanih obrazaca, procedure postavljanja i preuzimanje ispitnih zadataka online, postupke za unos ostvarenih rezultata putem barcode čitača, automatsko štampanje uvjerenja o rezultatima postignutim na maturi za svakog pojedinačnog učenika, procedure potrebne za selekciju i raspodjelu nastavnog osoblja, kao i statističke izvještaje o rezultatima po predmetima, školama i za cijeli Kanton Sarajevo.

Eksterna matura planira, implementira, unapređuje, nadograđuje i održava Univerzitetetski tele-informatički centar UTIC, koji također obezbjeđuje tehničku podršku i help desk korisnicima, a sve u skladu sa zahtjevima Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Modulu za eksternu maturu možete pristupiti putem linka emis.edu.ba.