HR

HR predstavlja modul Jedinstvenog informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu eUNSA čija je svrha vođenje evidencije o zaposlenicima Univerziteta u Sarajevu i osobama angažovanim sa drugih univerziteta ili institucija. Podaci koji se prikupljaju u okviru ovog modula su podaci na osnovu kojih se može utvrditi broj i struktura zaposlenika u skladu sa aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, ispunjenost pretpostavki za kvalitetno obavljanje registrovane djelatnosti u skladu sa Standardima i normativima, kao i potreba za osiguranjem finansijskih sredstava neophodnih za uredno izvršavanje prava i obaveza prema zaposlenicima i angažovanim osobama.

Podaci se razvrstavaju na podatke o akademskom i naučno-istraživačkom osoblju, te podatke o neakademskom osoblju, pa se za akademsko i naučno-istraživačko osoblje pored ostalog prikupljaju i podaci o izborima u zvanje, nastavnom opterećenju po akademskim godinama i angažmanima na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu.

HR modulu možete pristupiti putem linka www.eunsa.ba.