eUNSA – Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu

eUNSA podrazumijeva zajednički integrisani resurs podataka koji se organizira na najefektivniji i najefikasniji način u skladu sa osnovama softverskog inžinjeringa, a u svrhu uspješnog izvršavanja zadataka nadležnih obrazovnih vlasti, kao i nadležnih tijela Univerziteta u okviru utvrđenih nadležnosti. Uz pomoć eUNSA sistema vodi se evidencija podataka o studentima, zaposlenicima i angažovanim licima, nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu i imovini, te prostornim i materijalno-tehničkim kapacitetima Univerziteta u Sarajevu.

Osnovna funkcija sistema i njegovih modula je informatizacija i automatizacija svih procesa organizacionih jedinica koji se tiču nastave, ispita, ocjenjivanja, evidencije, izdavanja dokumenata, broja i strukture zaposlenika, naučnoistraživačkog rada, te prostornih i materijalno-tehničkih kapaciteta, a na osnovu unesenih podataka svake pojedinačne organizacione jedinice Univerziteta. Također, kroz novi sistem i njegove komponente ubrzan je i poboljšan kvalitet razmjene informacija između Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu i svih organizacionih jedinica međusobno.

Bitno je još napomenuti da eUNSA sistem omogućava prevod podataka i okruženja sistema na bilo koji strani jezik, što olakšava korištenje sistema stranim studentima i gostujućim ili angažovanim predavačima. Također, implementacija jedinstvenog informacionog sistema uključuje kontinuirane aktivnosti koje se odnose na razvoj i unapređenje sistema, a sve sa ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog procesa i aktivnosti na Univerzitetu.

eUNSA sistemu možete pristupiti putem linka www.eunsa.ba.