Akademska mreža UNSA

Od najznačajnijih i najvećih projekata koje je UTIC ostvario jeste Jedinstvena akademska mreža Univerziteta u Sarajevu. Akademska mreža uvezuje sve članice Univerziteta u Sarajevu u jedinstvenu računarsku mrežu.

Ova mreža, pored pristupa Internetu, omogućava i upotrebu mnogih servisa, prema svjetskim standardima, za fakultete i naučno-istraživačke institucije. Svim institucijama u mreži UTIC je obezbijedio profesionalnu opremu, besplatan hosting paket sa pristupom servisima kao što su mail, web, ftp, baze znanja i slično. Ovakva mreža je temelj za druge servise UNSA.

Pod pojmom univerzitetska mreža podrazumijevamo:

  • organizacijske strukture koje su angažovane na informatizaciji Univerziteta i njegovih članica
  • sistemsku platformu ili tehnički sistem (računarska i telekomunikacijska mreža) koji obezbjeđuje elektronsku komunikaciju između informacionih sistema članica Univerziteta, kao i komunikaciju sa ostalim domaćim i svjetskim mrežama
  • zajedničke informacijske servise čija je primarna uloga podrška komunikaciji i infrastrukturno povezivanje članica Univerziteta
  • zajedničke informacione sisteme odnosno one dijelove informacionog sistema Univerziteta koji daju podršku funkcioniranju Univerziteta, kao cjeline i kooperativnom radu informacionih sistema članica Univerziteta
  • principe, metode i procedure razvoja i održavanja univerzitetskih informatičkih i komunikacijskih resursa
  • članice univerziteta i prateće institucije

Tok razvoja Akademske računarske mreže
Gledano sa fizičkog nivoa, mreža se sastoji od niza bakarnih parica propusne moći od 2Mbps, povezanih jednim krajem sa fakultetima, a drugim na čvorište u BH Telecomu, gdje se nalazi router koji ima ulogu usmjeravanja saobraćaja od fakulteta prema čvorištu UTIC-a i obrnuto. Ovom arhitekurom omogućeno je da svaka od institucija/fakulteta ima pristup od 2Mbps međusobno, kao i pristup servisima UTIC-a, kao što je ISSS i pristup naučnim bazama podataka.

Geografska raspoređenost pojedinih fakuleta uvjetovala je logičku arhitekturu mreže, što je rezultiralo zvijezda orijentiranom mrežnom strukturom s dva centralna čvorišta, jedno čvorište u zgradi BH Telecoma – Zmaja od Bosne br. 88, dok je drugo čvorište u prostorijama UTIC-a.

Fizički dizajn mreže UNSA
UTIC je obezbjedio i besplatan email i web server, što ovim institucijama omogućava brz pristup servisima kao što su mail, web, ftp, baze znanja i slično.

Putem mrežne infrastrukture BH Telecoma, omogućen je MAN (Metropolian Area Network), propusne moći od 2Mbps koji je kvalitetan temelj za izgradnju daljih servisa. Na klijentskim stranama, tj. fakultetima (CPE oprema), nalaze se SHDSL routeri, sa modemskim karakteristikama i jednostavnom firewall zaštitom, što predstavlja dovoljan nivo sigurnosti fakulteta/institucija. Ovakva CPE oprema omogućava i rutiranje RIPv1, RIPv2, IP VPN, NAT/PAT i DHCP servise. Sav saobraćaj prolazi kroz mrežnu infrastrukturu UTIC-a, koja se između ostalog sastoji i od hardveskog firewalla CISCO (PIX 515e) koji radi u ”failover modu”, zajedno sa još jednim istim takvim uređajem. Failover mode omogućava nesmetan rad u slučaju pada jednog od uređaja, pošto ovaj uređaj ujedno jeste i „backbone“ same računarske mreže fakulteta.

Puno pažnje posvećeno je zaštiti računarske mreže. Zaštita je obezbijeđena upotrebom firewalla kao i dodatnih komunikacijskih uređaja, koji štite računarsku mrežu. Jedan od takvih uređaja je CISCO router visokih performansi, koji obezbjeđuje nesmetano komuniciranje sa Internetom putem dva fizička linka na dva različita ISP-a u BiH. Ovakav router neophodan je prvenstveno zbog zahtjevnog BGP (Border Gateway Protocol) protokola neophodnog u slučaju dva linka prema različitim ISP-ovima.

Izlaz prema Interentu se ostvaruje putem dva ISP-a (Logosoft i BHTelecom). Na ovaj način omogućena je redundancija u slučaju pada jednog od dva linka prema ISP-evima, tj. drugi link automatski preuzima sav saobraćaj što korisnicima omogućava nesmetan nastavak rada.

Na lokacijama na kojima je postojala mogućnost, UTIC je obezbjedio drugi način prijenosa podataka – putem optičkih linkova brzine prijenosa do 100Mbps. Tako su sve institucije unutar kampusa UNSA povezane visokoperformantnom optičkom mrežom direktno na čvorište UTIC-a, koji se također nalazi u kampusu. Ovakav način povezivanja korišten je i na nekim lokacijama unutar kruga Medicinskog fakulteta, povezujući Stomatološki fakultet, Farmaceutski fakultet i Medicinski fakulet u jednu viskopropusnu mrežu.

Unutar kampusa optičkom mrežom su povezane slijedeće institucije: Nacionalna univerzitetska biblioteka, SUS, Centar za ljudska prava, Fakultet kriminalističkih nauka, Elektrotehnički i Saobraćajni fakultet. Ove institucije optičkim kablovima dolaze na optički backbone switch u čvorištu UTIC-a, te se dalje povezuju u mrežu ostalih fakuteta spojenih putem SHDSL tehnologije.