Vi ste ovdje
Home > O NAMA

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC osnovan je aktom Univerziteta u Sarajevu 1996. godine. Od prvog dana Centar aktivno doprinosi podizanju kvaliteta obrazovanja, kako na Univerzitetu u Sarajevu, tako i na nivou cijele BiH, prije svega kroz implementaciju savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovnom sistemu i olakšava razmjenu informacija i znanja između naučnoistraživačke i visokoškolske zajednice, njenih partnera u svijetu i okruženja.

 • UTIC uvezuje članice Univerziteta u Sarajevu u jedinstvenu informaciono – komunikacionu strukturu te na taj način ostvaruje ulogu specifičnog integratora Univerziteta. Nastojimo potaknuti koordinirani razvoj obrazovnog sistema u BiH povezivanjem univerziteta, srednjih i osnovnih škola.
 • UTIC je bio prvi Internet service provider u BiH i jedini je ovlašteni administrator naziva. BA domena.

U 20 godina postojanja, UTIC je stekao povjerenje akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu, kao i više hiljada zadovoljnih korisnika širom BiH i inostranstva. U Centru svakodnevno sarađujemo sa edukativnim institucijama Kantona Sarajevo i BiH. Na raspolaganju smo hiljadama studenata, organizacija, institucija i pojedinaca, odlučni u uvjerenju da svako ima pravo živjeti u informacionoj eri.

U UTIC-u nastojimo omogućiti sinergiju materijalnih, ljudskih resursa i znanja i na taj način dati pravi smisao procesu informatizacije. UTIC razvija servise u skladu sa trendovima razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija u svijetu, s ciljem što kvalitetnijeg razvoja sistema obrazovanja i BiH kao savremenog informaciono-komunikacionog društva.  

U tu svrhu, Centar će trajno raditi na slijedećim zadacima:

 • Unaprijeđenje postojećih, kreiranje i transfer novih tehnologija
 • Iznalaženje novih načina za kreativno, efikasno i efektivno korištenje IT-a u obrazovanju i u društvu općenito, ne samo kao potporu obrazovanju, nego i svakodnevnim aktivnostima u savremenom društvu zasnovanom na informacijama.
 • Omogućiti što efikasnije i efektivnije korištenje IT-a za naše naučnike: u istraživanjima i razvoju, te za saradnju i povezivanje naših i stranih naučnika
 • Utic će pratiti i predviđati buduće potrebe Unverziteta u Sarajevu i univerziteta u BiH, a naročito studenata i naučnika
 • Razvoj, održavanje i unaprijeđenje IKT-a u akademskoj zajednici i saradnja sa drugim institucijama.

Zadaci Centra su i ovi:

 • Razvoj jedinstvene sistemske platforme Univerziteta u Sarajevu. Pod ovim se podrazumijeva projektovanje, izgradnja i održavanje računarsko-komunikacione infrastrukture koja će povezivati članice Univerziteta međusobno u jedinstven komunikacioni sistem.
 • Omogućavanje veze univerzitetske mreže na druge domaće i međunarodne mreže.
 • UTIC će uspostavljati i održavati informacijske servise čija je primarna uloga podrška komunikaciji i infrastrukturno povezivanje članica Univerziteta.
 • UTIC će razvijati i koordinirati razvoj zajedničkih informacionih sistema, odnosno onih dijelova informacionog sistema Univerziteta koji daju podršku funkcioniranju Univerziteta kao cjeline ili kooperativnom radu informacionih sistema članica Univerziteta. Kako bi informacioni sistem Univerziteta funkcionirao stabilno, UTIC će uspostavljati standarde, preporuke za razvoj informacionih sistema njegovih članica.
 • UTIC će unaprijeđivati i održavati univerzitetske informatičke i komunikacijske resurse. Pratit će razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija i kontinuirano primjenjivati nova saznanja u cilju poboljšanja informatičke podrške funkcioniranju Univerziteta i njegovih članica. Razvijaće saradnju sa institucijama specijaliziranim u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. UTIC се organizirati i učestvovati u naučnim i stručnim istraživanjima. Podržavat ćе modernizaciju i razvojne programe Univerziteta i njegovih članica u svim oblastima na koje informacione tehnologije imaju značajnog uticaja, a posebno u novom konceptu obrazovanja. Kroz ovo ćе UTIC svim članicama Univerziteta, svim naučnim radnicima, nastavnom osoblju i studentima omogućiti savremeno i kvalitetno korištenje informacionih i telekomunikacijskih tehnologija.
Top